Program bilangan_genap_ganjil;
uses wincrt;
label mulai;
var
Hasil :Byte;
Bil:Integer;
lanjut:char;
Begin
writeln;
writeln;
writeln(‘ Program Menentukan Bilangan Ganjil dan Genap’);
writeln(‘ Ujian Akhir Semester’);
writeln(‘ Tahun Pelajaran 2009/ 2010’);
writeln(‘ oleh : Abdul Jamil’);
writeln(‘ ———————————————–‘);
write;
mulai:
write(‘ Masukan Sembarang Bilangan : ‘);readln(Bil);
if bil<=0 then
write(‘ Angka ‘,Bil,’ adalah Bilangan A sama dengan Bilangan B’)
else
Begin
Hasil:=Bil MOD 2;
if hasil=0 then
write(‘ Angka ‘,Bil,’ adalah Bilangan Genap’)
else
write(‘ Angka ‘,Bil,’ adalah Bilangan Ganjil’);
writeln;
end;
writeln;
write(‘ Ingin Masukan Bilangan Lagi? [Y/T]: ‘);
readln(lanjut);
if lanjut=’Y’ then
goto mulai;
end.

Iklan